פטור ממס לעיוור ונכה 100%

בפקודת מס הכנסה יש סעיף שלם שמתעסק בפטורים ממס על הכנסות מסוימות. אחד הסעיפים המרכזיים בסעיף הינו סעיף 9(5) העוסק בפטור ממס על הכנסותיו של עיוור ונכה 100%.
סעיף 9(5)(א) קובע כי הכנסה מיגיעה אישית של עיוור ונכה 100% שנקבעה לו נכות לתקופה של בין חצי שנה לשנה תהיה פטורה ממס עד לסכום של 73,560 ₪, ואם נקבעה לו נכות לתקופה העולה על שנה אזי הכנסתו מיגיעה אישית תהיה פטורה עד לסכום של 614,400 ₪.
סעיף 9(5)(ב) מוסיף כי במידה ולנישום אין הכנסה מיגיעה אישית או שיש לו הכנסה מיגיעה אישית שלא עולה על סכום של 73,560 ₪ אזי הכנסתו שלא מיגיעה אישית תהיה פטורה ממס עד לתקרה של 73,560 ₪. לדוג', אם לנישום הייתה בשנת המס הכנסה מיגיעה אישית על סך 40,000 ₪ והכנסה פסיבית על סך 50,000 ₪, אזי ההכנסה מיגיעה אישית תהיה פטורה ממס כולה, וחלק מההכנסה הפסיבית יהיה פטור ממס- 73,560-40,000=33,560. יתרת ההכנסה הפסיבית על סך 50,000-33,560=16,440 תהיה חייבת במס.
בנוסף, הסעיף אומר כי הכנסה של הנישום מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל הנישום בשל פגיעת גוף- תהיה פטורה ממס עד סכום כולל של 302,640 ₪.
*כל הסכומים המפורטים לעיל- מעודכנים לשנת 2021.

פטור 100 אחוז לנכה